یا علی مدد همه چیز دوباره یادم افتاد

ساخت وبلاگ
چکیده : علی(ع) امشب چنان ازعشق رنگینکه آیدآسمان اورابه پایین زمین نالدزاین ماتم،چه آسانعدوآوردجا آن کین دیری... با عنوان : یا علی مدد همه چیز دوباره یادم افتاد بخوانید :

علی(ع) امشب چنان ازعشق رنگین
که آیدآسمان اورابه پایین

زمین نالدزاین ماتم،چه آسان
عدوآوردجا آن کین دیرین

همی آیندبربالین مولا
به لب دارند،آیاتی زیاسین

علی(ع)سجاده رابرفرق بسته
ززخمی گشته ابرویش پرچین

حسین(ع)مولای راآغوش دارد
طبیبی راحسن(ع)آورده بالین

طبیبش گفته بایدشیرنوشد
یتیمان کاسه هاپرشیرشیرین

علی(ع)خواهدشهادت ازخدایش
غریبان چشم گریان لب به آمین


🏴🌙🏴🌙🏴🌙🏴🌙🏴🌙🏴

شب قدر است و من قدری ندارم
چه سازم؟توشه قبری ندارم

اگر امشب به معبودت رسیدی
خدا را درمیان اشک دیدی

کمی هم نزد او مارادعا کن
کمی هم جای ما اوراصدا کن

بگو یارب فلانی رو سیاه است
دودستش خالی و غرق گناه است

بگو یارب تویی دریای جوشان
دراین شب رحمتت بر وی بنوشان

🌹🌸🍃🌸🌹

یا حیدر مدد🌺🍃

ﻋﻠﯽ از ﭘﺎ اﻓﺘﺎد...
ﺧﺒﺮ زﺧﻢ ﺳﺮش ورد زﺑﺎن ﻫﺎ اﻓﺘﺎد...

آﺳﻤﺎن ﻫﺎ ﻟﺮزﯾﺪ...
ﻧﺎﮔﻬﺎن وﻟﻮﻟﻪ در ﻋﺮش ﻣﻌﻠﯽ اﻓﺘﺎد...

روﺿﻪ ای ﺑﺮﭘﺎ ﺷﺪ...
مصطفی در وسط ﺻﺤﻦ ﻣﺼﻠﯽ اﻓﺘﺎد...

ﺗﺎ زﻣﯿﻦ ﺧﻮرد ﻋﻠﯽ...
ﮐﻨﺞ ﻣﺤﺮاب دﮔﺮ ﺣﻀﺮت زﻫﺮا اﻓﺘﺎد...

ﯾﺎدی از فاطمه ﮐﺮد...
غرق خون ﺑﺮ روی ﺳﺠﺎده ﺳﺮش ﺗﺎ اﻓﺘﺎد...

ﺑﻪ در ﺧﺎﻧﻪ رﺳﯿﺪ...
ﭘﯿﺶ ﭼﺸﻤﺎن ﺗﺮ زﯾﻨﺐﮐﺒﺮی اﻓﺘﺎد...

ﺑﺴﺘﺮی ﭘﻬﻦ ﮐﻪ ﺷﺪ...
ﯾﺎد ﺑﺎغ ﮔﻞ اﻧﺴﯿه ی حورا اﻓﺘﺎد...

ﻧﻪ ﻓﻘﻂ در ﮐﻮﻓﻪ...
ﮐﺮﺑﻼ ﻫﻢ ﻋﻠﯽ دﯾﮕﺮی از ﭘﺎ اﻓﺘﺎد...

إﺑﻦ ﻣﻠﺠﻢ آﻣﺪ...
ﺣﯿﺪری در دل دشمن تک و تنها اﻓﺘﺎد...

ﺑﺎز ﻫﻢ ﻓﺮق دو ﻧﯿﻢ...
از سر زﯾﻦ ﺑﻪ زﻣﯿن،اﮐﺒﺮ ﻟﯿﻼ اﻓﺘﺎد...

پدر از راه رسید...
ﺗﺎ ﺑﻪ زاﻧﻮ ﺑﮕﺬارد ﺳﺮش اﻣﺎ اﻓﺘاد...

ساعتی بعد از آن...
سر طفلی به روی شانه ی بابا افتاد. ..

روضه در لفافه ست...
سیب سرخی بغل حضرت مولا افتاد...

ختم کلام

ﻋﺎﺷﻘﯽ دردﺳﺮ اﺳﺖ...
ﻫﺮ ﮐﻪ ﻫﻢ_ﻧﺎم #ﻋﻠﯽ ﺷﺪ ﺑﻪ ﺧﻄﺮﻫﺎ اﻓﺘﺎد...

...
نویسنده : بازدید : 5 تاريخ : چهارشنبه 24 خرداد 1396 ساعت: 4:17